پویایی تشکل های دینی و فرهنگی در صنایع یک ضرورت است
پویایی تشکل های دینی و فرهنگی در صنایع یک ضرورت است

مهندس رضوی با اشاره به جنگ اقتصادی تحمیلی به کشور عزیزمان گفت: امروز دشمنان انقلاب در ادامه توطئه های خود می کوشند به سنگرهای تولید و جبهه صنعت هجوم آورند و با تضعیف روحیه کاری و ترویج فرهنگ بی تفاوتی بین کارگران، تشویق به ناهنجاری و … به دنبال تضعیف و تعطیلی صنایع هستند مسئله […]

مهندس رضوی با اشاره به جنگ اقتصادی تحمیلی به کشور عزیزمان گفت: امروز دشمنان انقلاب در ادامه توطئه های خود می کوشند به سنگرهای تولید و جبهه صنعت هجوم آورند و با تضعیف روحیه کاری و ترویج فرهنگ بی تفاوتی بین کارگران، تشویق به ناهنجاری و … به دنبال تضعیف و تعطیلی صنایع هستند مسئله ای که تک تک سربازان این جبهه در قبال آن مسئولند اما در این بین تشکل های دینی و فرهنگی از قبیل انجمن های اسلامی، ستادهای امر به معروف و نهی از منکر، پایگاه های مقاومت بسیج و …باید در خط مقدم خنثی سازی این دسایس ایفای نقش نمایند و همچون گذشته در صیانت از این سنگرها ایثار نمایند.

مدیر مجتمع مس سونگون با اشاره به جایگاه منابع انسانی بعنوان اصلی ترین سرمایه هر سازمانی افزود: مطالعه تحولات کشورهای توسعه یافته، نقش احساس مسئولیت و وجدان کاری کارگران در پیشبرد اهداف صنعتی این کشورها را آشکار می سازد و در این بین تقویت ارزش های دینی و ملی، تبیین و تشریح ارزش کاری تک تک شغل ها در ارتقای مجموعه ها و سازمان ها و … می تواند در ایجاد انگیزه و تلاش برای هم افزایی مفید واقع گردد از این رو، پویایی تشکل های دینی و فرهنگی در صنایع یک ضرورت است.

مهندس رضوی با اشاره به جنگ اقتصادی تحمیلی به کشور عزیزمان گفت: امروز دشمنان انقلاب در ادامه توطئه های خود می کوشند به سنگرهای تولید و جبهه صنعت هجوم آورند و با تضعیف روحیه کاری و ترویج فرهنگ بی تفاوتی بین کارگران، تشویق به ناهنجاری و … به دنبال تضعیف و تعطیلی صنایع هستند مسئله ای که تک تک سربازان این جبهه در قبال آن مسئولند اما در این بین تشکل های دینی و فرهنگی از قبیل انجمن های اسلامی، ستادهای امر به معروف و نهی از منکر، پایگاه های مقاومت بسیج و …باید در خط مقدم خنثی سازی این دسایس ایفای نقش نمایند و همچون گذشته در صیانت از این سنگرها ایثار نمایند.

مدیر مجتمع مس سونگون با اشاره به جایگاه منابع انسانی بعنوان اصلی ترین سرمایه هر سازمانی افزود: مطالعه تحولات کشورهای توسعه یافته، نقش احساس مسئولیت و وجدان کاری کارگران در پیشبرد اهداف صنعتی این کشورها را آشکار می سازد و در این بین تقویت ارزش های دینی و ملی، تبیین و تشریح ارزش کاری تک تک شغل ها در ارتقای مجموعه ها و سازمان ها و … می تواند در ایجاد انگیزه و تلاش برای هم افزایی مفید واقع گردد از این رو، پویایی تشکل های دینی و فرهنگی در صنایع یک ضرورت است.