هرآنچه باید در مورد عوارض محلی شهرداریها بدانیم
هرآنچه باید در مورد عوارض محلی شهرداریها بدانیم

مقدمه        شهرداری ها برای انجام امورات عمرانی،خدماتی و سایر وظایفی که بر عهده دارند نیازمند تامین اعتبار می باشند که یکی از راههای کسب درآمد تعیین عوارض بوده که از آن بعنوان تعرفه عوارض محلی یاد می شود.        بر اساس ماده ۲۹ آئین نامه مالی شهرداریها درآمد شهرداری ها از این طرق امکان […]

مقدمه

       شهرداری ها برای انجام امورات عمرانی،خدماتی و سایر وظایفی که بر عهده دارند نیازمند تامین اعتبار می باشند که یکی از راههای کسب درآمد تعیین عوارض بوده که از آن بعنوان تعرفه عوارض محلی یاد می شود.

       بر اساس ماده ۲۹ آئین نامه مالی شهرداریها درآمد شهرداری ها از این طرق امکان پذیر می باشد.

  1. درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (‌درآمدهای مستمر)

۲- درآمدهای ناشی از عوارض اجتماعی.

۳ -بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری.

۴- درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری.

۵- کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی.

۶- اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و داراییهایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق‌می‌گیرد.

             لذا شهرداریها در جهت قانونمند نمودن دریافت هزینه های زندگی شهرنشینی وفق ماده ۳۰ همین آئین نامه اقدام به تدوین تعرفه عوارض محلی می نمایند.

تعریف تعرفه عوارض محلی: 

        عوارض شهرداری به وجوهی اطلاق می شود که بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهرها که منطبق بر قوانین و مقررات کشور است و میزان و نوع آن در کتابچه تعرفه عوارض محلی هر شهر تعیین می گردد از مردم اخذ و به حساب شهرداری ها واریز می گردد.

         عوارض متعلقه در واقع هزینه خدماتی است که شهرداری ها به مردم ارائه می نمایند و از اصلی ترین منابع درآمدی شهرها بحساب می آیند.

نحوه پیشنهاد و تصویب عوارض محلی شهرداری ها

        تعرفه عوارض محلی شهرداری های کشور همه ساله باید بر اساس ماده ۳۰ آئین نامه مالی شهرداریها که بیان میدارد«هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات‌تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می‌شود درج و هر نوع عوارض یا بها خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌گردد یا هر تغییری که در نوع و‌میزان نرخ آنها صورت می‌گیرد در تعرفه مذکور منعکس می‌شود.
وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع‌و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداریها ابلاغ خواهد کرد.»طی لایحه ای به شورای اسلامی شهرها پیشنهاد می گردد.

         شوراهای اسلامی شهرها مکلفند بعد از وصول تعرفه پیشنهادی برای سال پیش رو با تشکیل جلسه با حضور کارشناسان امر بعد از تائید یا اصلاح موارد پیشنهادی که باید با لحاظ قوانین و مقررات کشور و آئین نامه مالی شهرداریها و نیزآراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری خواهد بود موضوع را قبل از پانزده بهمن جهت تائید نهایی به هیات تطبیق مصوبات شهرستان ارسال نمایند،بطوریکه مراحل تائید تعرفه پیشنهادی تا این تاریخ خاتمه یافته و شهرداری ها تعرفه مصوب را از طریق انتشار آگهی به اطلاع عموم برسانند.

تفاوت عوارض محلی و ملی

      عوارض محلی به عوارضی اطلاق می گردد که اختیار برقراری و وضع آن مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب یکم اسفند۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی به عهده شورای اسلامی شهر می باشد و طبق آن هزینه های شهر نشینی، عوارض خدمات، تشویقات وجرایم بر اساس آن از مردم اخذ می گردد، در حالی که عوارض ملی به کلیه عوارضی اطلاق می‌شود که مرجع برقراری آن شورای اسلامی شهر نبوده و قانونگذار صلاحیت برقراری آن را تعیین نموده است.

لزوم اطلاع مردم از عوارض محلی شهر ها

        تعرفه های عوارض محلی شهرداریها عموماً منشاءگرفته از الگویی است که همه ساله از سوی دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری ها به شهرداریها ابلاغ می گردد.

        تعرفه مصوب از اول سال مربوطه تا آخر اسفند قابل اجراء می باشد و با ابلاغ تعرفه جدید موارد مغایر در تعرفه های قبلی قابلیت اجرایی نخواهند داشت و عموماً شامل فصول و موادی می باشد که احتمال دارد در تعرفه های مصوب هر شهر با جابجایی هایی در میزان اخذ هزینه همراه باشد،بنابراین اخذ عوارض در شهرداریها بر اساس سال مراجعه می باشد.

نمونه ای از تشویقات:

بموجب تصویب نامه شماره ۱۸۲۴۵۵-ت۴۱۱۳۴ک مورخ ۸-۱۰-۱۳۸۷ و تصویبنامـه ۲۵۱۴۸۳-ت۴۴۰۲۵ک مورخ ۱۷-۱۲-۱۳۸۸کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸قانون اساسی وقانون جامع حمایت ازایثارگران، کلیه جانبازان ۲۵درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا )همسر، فرزندان و والدین( و سایر مشمولین مقرردرماده ۱تصویب نامه وقانون مذکور از پرداخت عوارض زیربنا وپذیره برای یک بار تا یکصدوبیست متر مربع مسکونی و تجاری تا بیست مترمربع درکاربری مربوطه وبارعایت ضوابط شهرسازی معاف میباشند. مازاد بر یکصدوبیست مترمربع مشمول پرداخت عوارض است. درصورتی که دراین خصوص قوانین جدید مصوب و ابلاغ گردد ، ملاک عمل قوانین جدیدخواهد بود.

به منظور حمایت از افراد تحت پوشش بهزیستی ومعلولان عزیز و کمیته امداد،بیماران خاص سرپرست خانوار تسهیلات این بند در مورد آنها نیز اعمال خواهد شد.

          در تعرفه های عوارض محلی مقرراتی تصویب می شود که اطلاع از جزئیات آن برای شهروندان حائز اهمیت می باشد و لازم است از جزئیات تعرفه مطلع گردند.

برخی از عناوین عوارضات محلی

           نحوه پرداخت نقدی و تقسط عوارض – عوارض صدور پروانه ساختمانی – نحوه صدور و تمدید پروانه ساختمانی – تسهیلات تجدید بنا – نحوه صدور پروانه ساختمانی المثنی – نحوه استرداد عوارض و بهای خدمات – عوارض حصار کشی- هزینه تعبیه درب اضافی(ارزش افزوده)هزینه ابقای ساختمان یا همان جرایم ساخت و ساز های غیر مجاز– بهره برداری از معبر- سهم شهرداری از اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها(تفکیک و افراز) – عوارض ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر ها – ضوابط احداث پارکینگ – عوارض حق مشرفیت – نحوه استفاده از ساختمان – عوارض یا هزینه کارشناسی و بازدید – عوارض فعالیت و حرفه – عوارض فعالیت خانگی – عوارض تبلیغات محیطی – عوارض قطع درختان – عوارض سطح شهر – عوارض بهای توسعه فضای سبز –عوارض خدمات مدیریت پسماندها – عوارض ذبح احشام – عوارض حق الثبت – عوارض بر پیمان و قراردادها – عوارض حق بیمه – عوارض حق نظارت و طراحی مهندسی – عوارض حمل بار – عوارض توزین – عوارض سینما و نمایش – عوارض خدمات آتش نشانی و امور ایمنی – سهم آموزش و پرورش – هزینه ترمیم حفاری معابر شهر- آماده سازی – هزینه های مربوط به تکسیرانی – حق الجلسه – تسهیلات تشویقی

لازم به ذکر است شوراهای اسلامی بعنوان نمایندگان مردم در تصویب و اجرای تعرفه عوارض محلی ملاحظات لازم را اعمال به طوری که به  ایجاد تنش، تشویش و نگرانی در مردم منجر نشده و اثرات تورمی و منفی دیگر نداشته باشد .

       نقطه حائز اهمیت اینکه در بررسی ، پیشنهاد و تصویب تعرفه عوارض محلی تشویق و اعمال محدودیت در موضوعات خاص مد نظر قرار می گیرد ،و  شهرداری در طول سال برای تشویق مودیان خود می تواند نسبت به کاهش مبنای محاسبه عوارض بصورت جداگانه مراتب را برای تصویب به شورای اسلامی شهرپیشنهاد نماید.

                                                      داودپورملااقدم-عضوکارگروه تدوین عوارض محلی شهرداری بناب