تفاهم نامه تامین مالی و سرمایه گذاری شهرداری بناب با بخش خصوصی امضاء شد .
تفاهم نامه تامین مالی و سرمایه گذاری شهرداری بناب با بخش خصوصی امضاء شد .

به گزارش صدای آناک به نقل از روبط عمومی شهرداری بناب ، تفاهم نامه توسعه فعالیتهای مالی و سرمایه گذاری شهرداری با بخش خصوصی امضاء شد .دکتر فرید پناهی ، شهردار بناب در این خصوص گفت :شهرداری بناب در راستای افزایش سرانه شهروندی از بودجه شهرداری و ایجاد ظرفیتهای مالی و اقتصادی و سرمایه گذاری […]

به گزارش صدای آناک به نقل از روبط عمومی شهرداری بناب ، تفاهم نامه توسعه فعالیتهای مالی و سرمایه گذاری شهرداری با بخش خصوصی امضاء شد .
دکتر فرید پناهی ، شهردار بناب در این خصوص گفت :
شهرداری بناب در راستای افزایش سرانه شهروندی از بودجه شهرداری و ایجاد ظرفیتهای مالی و اقتصادی و سرمایه گذاری و جذب منابع بیشتر برای اجرایی نمودن پروژه های شهری ، تفاهم نامه لازم با بخش خصوصی منعقد نمود .

مطابق این تفاهم نامه برای اجرایی نمودن طرح مسیرگشایی و بدنه سازی خیابان آب به خیابان امام ، طرح ایجاد و احداث و بهره برداری پارک آبی ، طرح زیب لاین ، حدود دوهزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ، و حدود چهار هزار میلیارد ریال جذب سرمایه گذار بخش خصوصی ، مورد توافق طرفین قرار گرفت .

پناهی ، شهردار بناب افزود :
در صورت اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه ، سرانه شهروندی از بودجه شهرداری بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت .
شایان ذکر است این سرانه در بناب هم اکنون پایین تر از متوسط کشوری بوده ولی با اجرای مفاد این تفاهم نامه ، سرانه مذکور به بالاتر از متوسط کشوری افزایش خواهد یافت .