بهره مندی عموم کارکنان شهرداری از خدمات درمانی
بهره مندی عموم کارکنان شهرداری از خدمات درمانی

مدیرکل سلامت و امور اجتماعی گفت: کارگران ثابت خدمات شهری و فضای سبز نیز از خدمات درمانی درمانگاههای شهرداری تبریز برخوردار خواهند شد. به گزارش صدای آناک به نقل از امور ارتباطات اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز، ارائه خدمات درمانی جهت بهره مندی کلیه پرسنل شهرداری با دستور شهردارمحترم تبریز به تمام […]

مدیرکل سلامت و امور اجتماعی گفت: کارگران ثابت خدمات شهری و فضای سبز نیز از خدمات درمانی درمانگاههای شهرداری تبریز برخوردار خواهند شد.

به گزارش صدای آناک به نقل از امور ارتباطات اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز، ارائه خدمات درمانی جهت بهره مندی کلیه پرسنل شهرداری با دستور شهردارمحترم تبریز به تمام واحدهای شهرداری ابلاغ شد.
محمد حسین حسن زاده مدیر کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز در همین رابطه بیان نمود: درراستای رفاه کارکنان و برخورداری کارکنان زحمتکش شهرداری از خدمات درمانی، و فراهم ساختن زمینه عدالت و رفع تبعیض، ارائه خدمات درمانی به خانواده بزرگ شهرداری، ساماندهی ارائه خدمات کلیه پرسنل شهرداری ارائه می شود.
براساس این گزارش قبل از این نیز این اداره کل خدمات دیگری را در راستای بهره مندی پرسنل از خدمات درمانی واجتماعی همکاران اجرایی نموده است.
حسن زاده همچنین یادآور شد: با عنایت به اینکه یکی از اولویت های مهم مدیریت جدید شهرداری تبریز رسیدگی به وضعیت معیشتی پرسنل مجموعه است، این اداره کل ضمن اعلام آمادگی جهت اجرای کامل این ابلاغ تمام همت خود را بکار خواهد بست .
گفتنی است در این جلسه علاوه بر مدیر کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری مدیران و معاونین سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری، معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری و معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی حضور داشتند.

به گزارش امور ارتباطات اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز، ارائه خدمات درمانی جهت بهره مندی کلیه پرسنل شهرداری با دستور شهردارمحترم تبریز به تمام واحدهای شهرداری ابلاغ شد.
محمد حسین حسن زاده مدیر کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز در همین رابطه بیان نمود: درراستای رفاه کارکنان و برخورداری کارکنان زحمتکش شهرداری از خدمات درمانی، و فراهم ساختن زمینه عدالت و رفع تبعیض، ارائه خدمات درمانی به خانواده بزرگ شهرداری، ساماندهی ارائه خدمات کلیه پرسنل شهرداری ارائه می شود.
براساس این گزارش قبل از این نیز این اداره کل خدمات دیگری را در راستای بهره مندی پرسنل از خدمات درمانی واجتماعی همکاران اجرایی نموده است.
حسن زاده همچنین یادآور شد: با عنایت به اینکه یکی از اولویت های مهم مدیریت جدید شهرداری تبریز رسیدگی به وضعیت معیشتی پرسنل مجموعه است، این اداره کل ضمن اعلام آمادگی جهت اجرای کامل این ابلاغ تمام همت خود را بکار خواهد بست .
گفتنی است در این جلسه علاوه بر مدیر کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری مدیران و معاونین سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری، معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری و معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی حضور داشتند.