اجرای طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۱۴۰۱
اجرای طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۱۴۰۱

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی از اجرای طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر استان در سال  ۱۴۰۱ همزمان با کل کشور خبر داد. به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، امید یامی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ایـن اسـتان […]

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی از اجرای طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر استان در سال  ۱۴۰۱ همزمان با کل کشور خبر داد.

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، امید یامی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ایـن اسـتان از لحـاظ تعـدادکارگاه صنعتـی، چهارمیـن قطـب صنعتـی کشـور محسـوب می‌شـود و از امکانـات و قابلیت‌هـای توسـعه صنعتـی قابل‌توجهـی برخــوردار اســت. 

وی افزود: بـه رغـم سـابقه تاریخـی و قابلیـت و ظرفیت‌هـای اسـتان، بررسـی وضعیـت صنعت اسـتان در سـال‌های اخیـر حکایـت از جایـگاه نامناسب ایـن بخـش اقتصـاد اسـتان درکشـور دارد؛ به‌طوری‌کـه در طـی سـال‌های ۱۳۹۸ – ۱۳۹۰ سـهم ارزش‌افـزوده صنعت(سـاخت) اسـتان از کشور از (به قیمت جـاری) حدود ۷ درصد بوده است و حـدود ۳۴ درصـداز تولیـد ناخالـص داخلی بدون نفت اسـتان را به خوداختصاص داده اسـت. 

یامی تصریح کرد: در ســال ۱۳۹۸، تعــدادکارگاه‌هــای صنعتــی دارای ۱۰ نفــرکارکــن بــه بــالا در اســتان یک هزار و ۷۳۵ کارگاه و ارزش‌افــزوده فعالیتهای صنعتی ایــن کارگاه‌هــا در ســال ۱۳۹۸ بــه قیمــت جــاری ۲۱۳ هزار و ۲۷۹ میلیــارد ریــال بــوده است.

وی ادامه داد: در همیــن ســال اســتان آذربایجان‌شــرقی ۶ درصــد از تعــدادکارگاه‌هــای صنعتــی ۱۰ نفر کارکن بخ بالای کشــور و ۴٫۶ درصــد از ارزش ‌افــزوده فعالیت‌های صنعتی ایــن کارگاه‌هــا از کشــور را بــه خــود اختصــاص داده کــه حاکــی ازکوچک ‌مقیــاس بــودن ایــن کارگاه‌هــا و یــا بهــره‌وری پائیــن آن‌هــا نســبت به متوسط کشوری است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی ابراز داشت: بیــش از ۶۸ درصــد ازکارگاه‌هــای ۱۰ نفــر کارکـن بـه بـالا در شهرسـتان تبریـز مسـتقر هسـتند و شهرسـتان‌های واقـع در نیمـه غربـی نزدیــک بــه ۲۰ درصــد و در مقابــل شهرســتان‌های واقــع در نیمــه شــرقی و جنوبــی اســتان کمتریــن ســهم را دراین ‌ارتبــاط داشــته‌اند.

یامی خاطرنشان ساخت: اجرای طرح آمارگیر از کارگاه‌های صنعتی در راستای تهیه اطلاعات مناسب از ویژگی‌های کارگاه‌های صنعتی برای برنامه‌ریزی توسعه صنعتی، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای برنامه‌های توسعه صنعتی و سیاست‌های اقتصادی انجام می‌گیرد. 

وی توضیح داد: آمار و اطلاعات جمع آوری شده پس از بازبینی و کنترل کارشناسی در سامانه مرکز آمار ایران وارد می‌گردد و پس از رفع اشکالات احتمالی، استخراج گزارش توسط مرکز آمار ایران در سطح کشور و استان  انجام می‌پذیرد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: این طرح با مشارک ۲۰ نفر عوامل اجرایی از اول شهریورماه شروع شده و تا ۳۰ شهریورماه جاری همزمان با سراسر کشور و با مراجعه به حدود ۱۴۵۵ کارگاه صنعتی، در استان آذربایجان شرقی اجرا خواهد شد.