بازدید سر زده مدیر بازرسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از مرکز آموزشی و درمانی سینا
بازدید سر زده مدیر بازرسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از مرکز آموزشی و درمانی سینا

مدیر اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی تبریز به همراه کارشناسان بازرسی دانشگاه  از مرکز آموزشی و درمانی سینا تبریز بازدید کردند.  به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، به نقل از روابط عمومی اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی […]

مدیر اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی تبریز به همراه کارشناسان بازرسی دانشگاه  از مرکز آموزشی و درمانی سینا تبریز بازدید کردند. 

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، به نقل از روابط عمومی اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دکتر علیرضا فرشی آذر، مدیر اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی تبریز به همراه کارشناسان بازرسی دانشگاه روز دوشنبه بیست و هشتم، آذرماه ۱۴۰۱ از بخش های مختلف مرکز آموزشی ودرمانی سینای تبریز بازدید کردند.

در این بازدید سرزده که از بخش ها و واحدهای تازه تاسیس و بهسازی شده مرکز آموزشی و درمانی سینا تبریز بعمل آمد ، ارزیابی میدانی از رضایت مندی ارباب رجوع در این مرکز که به صورت چهره به چهره انجام شد .

گفتنی است بر اساس نظر کارشناسان مربوطه، با توجه به اقدامات انجام شده در ماه های اخیر در این مرکز میزان بهبود شاخص های رضایت مندی عملکرد این مرکز روبه رشد ارزیابی شد.