جلسه بررسی مسائل ومشکلات تفاهمنامه سه جانبه دربنیادمسکن استان برگزار شد
جلسه بررسی مسائل ومشکلات تفاهمنامه سه جانبه دربنیادمسکن استان برگزار شد

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،با حضور مهندس سروری مدیرکل بنیاد مسکن استان ومعاون بازسازی ومسکن روستایی وبا حضورآقا ی ملا مهدی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان و نماینده سازمان بنیاد مستضعفان ،مشکلات تفاهمنامه ۱۰هزار واحدی وهمچنین مسائل تفاهمنامه سه جانبه ۴۰ هزار واحدی […]

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،با حضور مهندس سروری مدیرکل بنیاد مسکن استان ومعاون بازسازی ومسکن روستایی وبا حضورآقا ی ملا مهدی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان و نماینده سازمان بنیاد مستضعفان ،مشکلات تفاهمنامه ۱۰هزار واحدی وهمچنین مسائل تفاهمنامه سه جانبه ۴۰ هزار واحدی درسالن جلسه بنیاد مسکن استان برگزار وتصمیمات لازم اتخاذ شد.
درابتدای این جلسه نمایندگان هریک از سازمان درابتدا مسائل وپیشنهادات خودرادرزمینه نحوه اجرا واحداث واحدهای تعهدی وسایر مشکلات این تفاهمنامه ارائه نمودند وبا هم فکری وهم اندیشی درخصوص پیشرفت وسهمیه واحدهای مسکونی تصمیمات لازم انجام گردید.
درادامه مهندس سروری مدیرکل محترم بنیاد مسکن استان ضمن تشکر ازهردو سازمان اعلام نمود: درتفاهمنامه سه جانبهکه مابین بنیاد مسکن وبنیاد مستضعفان وکمیته امداد درخصوص ۱۰هزار واحدی انجام شده است سهمیه بنیاد مسکن ۳۷۹ واحد است که ازاین تعداد تقریبا ۷۰ واحد آن احداث واتمام شده است وبقیه واحدهای باقیمانده درمرحله اجرا وتشکیل پرونده هستند.
وی اظهار کرد: درخصوص تفاهم نامه ۴۰هزار واحد ی که مابین ببسیح سازندگی وبنیاد مسکن کمیته امدادامام ره بسته شده است وتعهد بنیاد حدود ۱۰۰۰واحد می باشد که ازاین تعدا ۱۵۰واحد آن احداث واتمام شده وباقیمانده۸۵۰واحد درمرحله انعقاد قراردادوتشکیل پرونده وسایرمراحل اجرایی قراردارند.
درپایان اعضای جلسه و هریک از مدیران ومعاونین با ارائه نظرات وپیشنهادت خود با هم افزایی وهم اندیش فنی لازم درخصوص کلیه واحدهای دردست اجرا تصمیمات لاز را مبذول نمودند.