چهارمین شماره هفته نامه آناک منتشر شد
چهارمین شماره هفته نامه آناک منتشر شد

آنچه در این شماره میخوانید: استاندار:پاسخگویی در بین مسئوالن استان جا افتاده است استیضاح وزیر کار سناریوی سیاسی بود شهردار تبریز : خبرنگاری شغل مقدسی است ۳۲٫۵ کیلوگرم مواد مخدر در بناب کشف شد ۷۷۱میلیارد تومان تسهیالت مسکن اول در آذربایجان شرقی پرداخت شد خانه مطبوعات آذربایجان شرقی از تشکیل شورای حل اختالف رسانه ای […]

آنچه در این شماره میخوانید:

  • استاندار:پاسخگویی در بین مسئوالن استان جا افتاده است
  • استیضاح وزیر کار سناریوی سیاسی بود
  • شهردار تبریز : خبرنگاری شغل مقدسی است
  • ۳۲٫۵ کیلوگرم مواد مخدر در بناب کشف شد
  • ۷۷۱میلیارد تومان تسهیالت مسکن اول در آذربایجان شرقی پرداخت شد
  • خانه مطبوعات آذربایجان شرقی از تشکیل شورای حل اختالف رسانه ای استان استقبال می کند

و عناوین دیگر….

مطالعه

دانلود