گزارش تصاویر مراسم افتتاحیه «سومین کنفرانس بین‌المللی باستانشناسی و حفاظت در امتداد جاده ابریشم»”
گزارش تصاویر مراسم افتتاحیه «سومین کنفرانس بین‌المللی باستانشناسی و حفاظت در امتداد جاده ابریشم»”