ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری استان آذربایجان شرقی ۵۸هزارو۳۰۰زائراربعین حسینی راجابه جانمود.
ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری استان آذربایجان شرقی ۵۸هزارو۳۰۰زائراربعین حسینی راجابه جانمود.

به گزارش صدای آناک،مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی گفت ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری استان بااستفاده ازتمامی توان خود اززمان آغاز طرح ویژه از۲۷مرداد ماه سالجاری تا۱۸شهریورتعداد ۲۷هزار زائر رابا ۸۰۰سرویس اتوبوسی به مرزهای منتهی به کربلا اعزام کرده وتعداد۳۱هزارو۳۰۰ زائر رابا۸۸۱دستگاه اتوبوس هنگام بازگشت زائران به استان منتقل نموده است.وی ادامه […]

به گزارش صدای آناک،مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی گفت ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری استان بااستفاده ازتمامی توان خود اززمان آغاز طرح ویژه از۲۷مرداد ماه سالجاری تا۱۸شهریورتعداد ۲۷هزار زائر رابا ۸۰۰سرویس اتوبوسی به مرزهای منتهی به کربلا اعزام کرده وتعداد۳۱هزارو۳۰۰ زائر رابا۸۸۱دستگاه اتوبوس هنگام بازگشت زائران به استان منتقل نموده است.
وی ادامه دادباتوجه به اینکه شهرداری تبریز تعدادی اززائران را به مرزتمرچین منتقل نموده واین زائرین ازاین طریق راهی عتبات عالیات عراق شده بودندواین دسته اززوارهنگام بازگشت ازمرزمهران وارد کشورشده بودندتعدادزائران وسرویس های برگشتی به استان افزایش داشته است.
علیزاده گفت دراین مدت اکیپی ازهمکاران این اداره کل به سرپرستی معاون حمل ونقل اداره کل درپایانه مرزی مهران برای تسهیل روند خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی مستقرشدند وهمچنین درروزهای پیک بازگشت زائرین به کشورنیز دواکیپ دیگر ازهمکاران اداره کل به مرز مهران اعزام گردیدند..
وی افزود: همچنین به منظور کمک به روند جابجایی زائران حسینی، ۲۱ دستگاه ماشین آلات اداره کل شامل۱۰دستگاه خودرو سبک و۱۱دستگاه خودرو سنگین درزمان اجرای طرح جابه جایی زائران اربعین حسینی درمرزمهران مستقرشدند.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گفت اجرای این طرح با حضورجهادی رانندگان حمل ونقل عمومی استان،مدیران عامل ودست اندرکاران شرکتها وموسسات حمل ونقل عمومی ،همکاران اداره کل راهداری وحمل جاده ای استان ودستگاههای عضوکمیته حمل ونقل وسوخت ستاداربعین آذربایجان شرقی به سرانجام رسیدکه برگ زرینی درکارنامه حمل ونقل جاده ای استان می باشد.