منتخبین بیست و هفتمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
منتخبین بیست و هفتمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی مهدی مهدی پور، دبیر اجرایی بیست و هفتمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: این جشنواره در چهار محور : پژوهشی،ادبی ، هنری و فناوری و ۲۲ رشته رقابتی در سه بخش دانشجو، استاد و کارمند از ۱۵ مهرماه ۱۴۰۱ ثبت نام […]

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی مهدی مهدی پور، دبیر اجرایی بیست و هفتمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: این جشنواره در چهار محور : پژوهشی،ادبی ، هنری و فناوری و ۲۲ رشته رقابتی در سه بخش دانشجو، استاد و کارمند از ۱۵ مهرماه ۱۴۰۱ ثبت نام و ارسال آثار از طریق وب سایت جشنواره (qmobin.ir)شروع و تا سی ام فروردین ماه ۱۴۰۲ ادامه داشت و در اردیبهشت ماه پایش اولیه داوری با حضور داوران انجام پذیرفت و نهایتاً داوری نهایی و تخصصی در مردادماه ۱۴۰۲به پایان رسید.


لازم به ذکر است از کل آثار دریافتی یک هزار و ۵۴۴ اثر به ترتیب سه استان برتر از لحاظ ارسال و ثبت آثار به ترتیب استان فارس در رتبه اول، استان مرکزی در رتبه دوم و استان آذربایجان شرقی در رتبه سوم قرار دارند.


رتبه های اول تا سوم این جشنواره به شرح زیر اعلام گردید

ردیفنام ونام خانوادگیعنوان اثرسمتاستانرتبه
۱اعظم ایرانشاهیادبی(داستان)دانشجومرکزیاول
۲راضیه چوپانیادبی(داستان)دانشجونجف آباددوم
۳علیرضا فارسی مدانادبی(داستان)دانشجوفارسسوم
۴مهدی رخشانینمایشنامه نویسیدانشجونجف آباداول
۵مرتضی ملک محمودینمایشنامه نویسیدانشجوگلستاندوم
۶نجمه شیبانینمایشنامه نویسیدانشجوکرمانسوم
۷تورج خسروی فارسانینقد کتابدانشجوچهارمحال و بختیاریدوم
۸مژگان قاسمی کاپکنقد کتابدانشجوآذربایجان غربیسوم
۹محمد عبادیپایان نامهدانشجوتهرانسوم
۱۰مریم شریفیپویا نماییدانشجوفارسدوم
۱۱تورج خسروی فارسانیپویا نماییدانشجوچهارمحال و بختیاریسوم مشترک
۱۲علی مرزبانیپویا نماییدانشجوفارسسوم مشترک
۱۳ریحانه قربانیاناپلیکیشندانشجوآذربایجانشرقیاول
۱۴امین درستکاراپلیکیشندانشجونجف آباددوم
۱۵محمدحسین میرزائیاپلیکیشندانشجوهمدانسوم مشترک
۱۶رضا خسرویاپلیکیشندانشجوخراسان رضویسوم مشترک
۱۷علی شاهپریکانال شبکه های مجازیدانشجونجف آباداول
۱۸هاجر صفریکانال شبکه های مجازیدانشجوتهراندوم
۱۹اسحاق لطفیکانال شبکه های مجازیدانشجوآذربایجان غربیسوم
۲۰نازنین احمدی قراچهنقاشیدانشجوفارسسوم مشترک
۲۱هادی محمودزاده اصلنقاشیدانشجوآذربایجانشرقیسوم مشترک
۲۲علی حسن پورنقاشی خطدانشجوگلستاناول
۲۳سمیه ولیاننقاشی خطدانشجوتهراندوم
۲۴حدیث گودرزینقاشی خطدانشجولرستانسوم
۲۵فاطمه عبدالهیعکسدانشجوفارساول
۲۶سیده حدیثه صادقی الحسینیعکسدانشجوخراسان رضویدوم
۲۷لیلا غنی پورعکسدانشجوفارسسوم
۲۸زکیه شهرکیمقاله نویسیدانشجوگلستاناول
۲۹مجید خیاط نژادمقاله نویسیدانشجواردبیلدوم
۳۰محمدرضا حبیبیمقاله نویسیدانشجومازندرانسوم
۳۱مریم شاکریتلخیص کتابدانشجونجف آباددوم
۳۲مسلم امیری محمودصالحیتلخیص کتابدانشجوخراسان جنوبیسوم
۳۳الهه فلاح خنامانطراحی پوستردانشجوکرماندوم
۳۴سینا خورشیدیطراحی پوستردانشجومازندرانسوم مشترک
۳۵فائزه خسروانیانطراحی پوستردانشجوفارسسوم مشترک
۳۶سجاد عبدیفیلم کوتاهدانشجوفارساول
۳۷سیدسجاد موسویفیلم کوتاهدانشجوآذربایجانشرقیدوم
۳۸معصومه دررودیمعرق و منبتدانشجوخراسان رضویدوم
۳۹اعظم عرفان منشتذهیبدانشجونجف آباددوم
۴۰سارا ابوترابیتذهیبدانشجوخراسان جنوبیسوم مشترک
۴۱فاطمه نیک روزتذهیبدانشجوآذربایجانشرقیسوم مشترک
۴۲فاطمه سلیمیشعردانشجومرکزیاول
۴۳علی محمدیشعردانشجومرکزیدوم
۴۴صدیقه اسدزادهشعردانشجوخراسان جنوبیسوم
۴۵زهرا اروجینستعلیقدانشجوهمداناول
۴۶سید احسان حسینی اصلنستعلیقدانشجوگلستاندوم
۴۷فریده عسکرینستعلیقدانشجوفارسسوم
۴۸حمید عندلیبنسخدانشجونجف آباداول
۴۹روح الله اکبرینسخدانشجوواحد الکترونیکیدوم
۵۰محمود یوسفیثلثدانشجوتهراندوم
۵۱سمیرا سیاح مرکبینقد کتاباستادآذربایجانشرقیدوم
۵۲امیرحسین شبانیایده شواستادنجف آباداول
۵۳سعید رستمیمقاله نویسیاستادلرستاناول
۵۴محمد معرفتمقاله نویسیاستادتهراندوم
۵۵وجیهه ترکمانی باراندوزیمقاله نویسیاستادمازندرانسوم
۵۶مرجان السادات حسینی میرصفیتلخیص کتاباستادتهرانسوم
۵۷مرجان شهاب زادهطراحی پوستراستادفارسسوم
۵۸عالیه نوریشعراستادتهراناول
۵۹علیرضا عبدالحسین زادهشعراستادآذربایجانشرقیدوم
۶۰جواد اشکبوس اصفهانیشعراستادنجف آبادسوم
۶۱محمد توحیدینستعلیقاستادایلاماول
۶۲حسین صفدرینستعلیقاستادقمدوم
۶۳حجت نائینینستعلیقاستادمرکزیسوم
۶۴غلامرضا ستودهثلثاستادفارساول
۶۵هادی زالزادهثلثاستادفارسسوم
۶۶وجیهه شیخینقاشیکارمندنجف آبادسوم
۶۷علی کریمیعکسکارمندمرکزیاول
۶۸مریم تیموریعکسکارمندآذربایجانشرقیدوم
۶۹علی حسین توکلیعکسکارمندمرکزیسوم
۷۰مرتضی اسفندیارطراحی پوسترکارمندمازندراندوم
۷۱افسانه حسین زادهطراحی پوسترکارمندلرستانسوم مشترک
۷۲سید اصغر خلقیطراحی پوسترکارمندآذربایجانشرقیسوم مشترک
۷۳علی احدیشعرکارمندعلوم و تحقیقاتاول
۷۴حسین شکیبی نیاشعرکارمندخراسان رضویدوم
۷۵احمد سلطانیشعرکارمندتهرانسوم مشترک
۷۶فاطمه آقائیشعرکارمنداصفهانسوم مشترک
۷۷علی اکبر الهی پورنستعلیقکارمندگلستاناول
۷۸اسماعیل ایمانینستعلیقکارمندآذربایجانشرقیدوم
۷۹مهدی فریدنیانستعلیقکارمندواحد الکترونیکیسوم
۸۰مهدی کاشیاننسخکارمندواحد الکترونیکاول
۸۱سیروس شایاننسخکارمندآذربایجانشرقیدوم