گزارش تصویری بازدید چند تن از خبرنگاران  فعال استان از طرح های سیل گیر منابع طبیعی و آبخیزداری استان در شهرستان مرند و گلفرج جلفا
گزارش تصویری بازدید چند تن از خبرنگاران  فعال استان از طرح های سیل گیر منابع طبیعی و آبخیزداری استان در شهرستان مرند و گلفرج جلفا