گزارش تصویری : استقبال از دو شهید والا مقام دوران دفاع مقدس  استقبال از شهیدان والا مقام دوران دفاع مقدس یعقوب آذرآبادی حق و یاور عظیمی با حضور مسئولین استان
گزارش تصویری : استقبال از دو شهید والا مقام دوران دفاع مقدس  استقبال از شهیدان والا مقام دوران دفاع مقدس یعقوب آذرآبادی حق و یاور عظیمی با حضور مسئولین استان