*مجلس خبرگان رهبری و فضای رقابتی
*مجلس خبرگان رهبری و فضای رقابتی

*مجلس خبرگان رهبری و انتخابات آن به واسطه ماهیت و فلسفه وجودی می طلبد عاری از هرگونه حواشی و تنش‌های رقابتی باشد. جائیکه در حوزه انتخاباتی سطح کشور که کاندیداهاى محترم و اصلح، انتخاب و راهی مجلس خبرگان خواهند گردید تا برای توسعه و پیشرفت کشور گام بردارند. چنین بستر رقابتی می‌طلبد که کاندیداهای محترم […]

*مجلس خبرگان رهبری و انتخابات آن به واسطه ماهیت و فلسفه وجودی می طلبد عاری از هرگونه حواشی و تنش‌های رقابتی باشد. جائیکه در حوزه انتخاباتی سطح کشور که کاندیداهاى محترم و اصلح، انتخاب و راهی مجلس خبرگان خواهند گردید تا برای توسعه و پیشرفت کشور گام بردارند.

چنین بستر رقابتی می‌طلبد که کاندیداهای محترم فارغ از هر گونه مناسب اجرایی ، صرفا” به سبب داشته های معنوی ، دینی ، حوزوی ، علمی و مردمی ، نیاز به انجام تبلیغات گوناگون سمعی ، بصری ، دیداری و شنیداری چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی نداشته باشند و اگر نیاز به بیان مطالبی باشد می‌بایست صرفا” از طریق رسانه های عمومی و دیگر بسترهای ارتباطی از جمله فضای مجازی با اولویت پرهیز از صرف هزینه های گزافی در وضعیت فعلى اقتصادجامعه باشد که هر کدام به نوبت خود میتواند گره گشای مشکلات قشر مستعضف بوده و صرف امور خیریه برای نیازمندان و اقشار خاص که محتاج حمایت هستند ، گردد که رویگرد تبلیغاتی موجود کاندیداهای محترم، مسئولان ستادهای انتخاباتی آنها و حامیان ایشان جای اما و اگر دارد که به نوعی نافی دیدگاه مورد انتظار می باشد .

شایسته است که رای دهندگان محترم با درک شرایط فعلی کشور از نیروهای ارزشی و اعتدالی و انقلابی حمایت و پشتیبانی نمایند تا اساس کشور حفظ و بقای نظام را موجب گردد و می‌طلبد در اندک زمان باقی مانده تا روز انتخابات ، کاندیداهای محترم ، روسای ستادهای انتخاباتی و حتی حامیان مادی و معنوی ، رویکرد پرهیز از افراط و تفریط را پیشه کرده و صرفه جویی را اولویت خود برای دستیابی به یک رقابت سالم در دستور کار قرار دهند و از ظرفیت های موجود برای معرفی کاندیداهای اصلح و مقبول اقدام نمایند. انشاالله .
کریم آقاجانى اقتصاد دان