رویکردی نوین در آموزش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
رویکردی نوین در آموزش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

رویکرد نوین در آموزش دانشگاه آزاد اسلامی در واحد تبریز عملی شد. به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی واحد تبریز، معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی در راستای عمل به اقدامات و اهداف مندرج در سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی جهت ارتقاء کیفیت و کارآمدی دوره‌های تحصیلی اقدام […]

رویکرد نوین در آموزش دانشگاه آزاد اسلامی در واحد تبریز عملی شد.

به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی واحد تبریز، معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی در راستای عمل به اقدامات و اهداف مندرج در سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی جهت ارتقاء کیفیت و کارآمدی دوره‌های تحصیلی اقدام به برگزاری کلاس‌های دروس ریاضی ۲ و فیزیک ۲ در نیم سال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به شیوه تعاملی و مداخله یادگیری عمیق در واحد تبریز و تعدادی از واحدهای منتخب کشوری کرده است. 
در این راستا از استادان دانشگاه آزاد اسلامی چند نفر انتخاب شدند که مینا اتفاق دانشیار گروه ریاضی و احد اصغری استاد یار گروه فیزیک در دوره‌ها و کارگاه‌هایی که توسط معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد شرکت و پس از اخذ گواهی لازم جهت تدریس دروس مذکور به روش مداخله یادگیری عمیق اقدام به برگزاری کلاس‌های مذکور هم به شیوه تعامل و هم به شیوه رایج سنتی کرده است. 
در این طرح برای هر درس ریاضی ۲ و فیزیک ۲ ، دو کلاس برای هر یک از استادان مذکور به شیوه تعاملی و شیوه سنتی و با تعداد ۳۵ نفر در هر کلاس در حال برگزاری است که در شیوه تعاملی نحوه تدریس استادان نحوه برگزاری امتحانات دوره‌ای ارزیابی دوره‌ای دانشجویان و سایر موارد دارای رویکردی نوین است که نهایتاً در انتهای نیمسال تحصیلی نتیجه برگزاری این کلاس‌ها در دو حالت سنتی و تعاملی بررسی خواهد شد و برای سال تحصیلی آینده نیز تعداد کلاس‌های بیشتری با رویکرد نوین و مداخله یادگیری عمیق در واحدهای دانشگاهی و واحد تبریز توسط معاونت علوم مهندسی و کشاورزی دانشگاه برگزار خواهد شد