سخن مدیر مسئول/  مدیریت شهر، سرمایه آینده
سخن مدیر مسئول/  مدیریت شهر، سرمایه آینده

مدیریت یک شهردرکل حرفهای زیادی دربردارد از پایین ترین نقطه شهر گرفته تا بالاترین  که می تواند اساس با مدیریت خوب سرمایه های بیشماری را در شهر بوجود آورد. در حال حاضر تاکید خاصی بر رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه در ابعاد و مقیاس های مختلف وجود دارد.مدیریت شهری نیز که تصمیمات آن تاثیر مثبت […]

مدیریت یک شهردرکل حرفهای زیادی دربردارد از پایین ترین نقطه شهر گرفته تا بالاترین  که می تواند اساس با مدیریت خوب سرمایه های بیشماری را در شهر بوجود آورد.

در حال حاضر تاکید خاصی بر رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه در ابعاد و مقیاس های مختلف وجود دارد.مدیریت شهری نیز که تصمیمات آن تاثیر مثبت یا منفی انکار نشدنی بر تامین کیفیت زندگی مردم و توسعه شهری دارد نمی تواند خود را     بی نیاز از چنین سرمایه ای بداند از این رو مدیریت شهری باید با ایجاد اعتماد در مردم و نیز ایجاد زمینه هایی برای پیوند بیشتر آنان با خود در شکل گیری و گسترش سرمایه اجتماعی و بهره گیری از آن عمل کند. در این بین عملکرد مدیریت شهری می تواند در تقویت چنین سرمایه ای تاثیر بسزایی داشته باشد، چراکه مردم مدیریت شهری را باتوجه به عملکرد آن در تامین نیازهایشان می سنجند و عدم رضایت از این عملکرد منجر به بی اعتمادی و سست شدن روابط بین این نهاد و مردم می گردد. نقش رضایت از عملکرد مدیریت شهری شهر در ایجاد سرمایه اجتماعی  باید مورد سنجش قرار گیرد که رویکرد کلی تحقیق ، توصیفی – تحلیلی ، روش عمده جمع آوری داده ها، روش میدانی و ابزار آن پرسشنامه است روش نمونه گیری چند مرحله ای و روش تحلیل داده ها نتایج تحقیق نشان دهنده سرمایه اجتماعی نسبتا بالا در شهر است. رابطه بین عملکرد مدیریت شهری و سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم است و بدین ترتیب    می توان نتیجه گرفت که شهرداری با بهبود عملکرد و افزایش سطح رضایت شهروندان می تواند در جهت بهبود مولفه های سرمایه اجتماعی (اعتماد به مدیریت شهری و انسجام اجتماعی) گام بردارد.

در الگوهای جدی برنامه ریزی و مدیریت شهری جهانی، اجرای پروژه های مشارکت شهری جایگاه خاصی یافته است. اجرای پروژه توسعه شهری یک فعالیت جمعی است مبتنی بر نقش مشارکت شهروندی با الگوهای متفاوت مبتنی بر مشارکت افراد، خانواده ها، گروه ها، سازمان ها، نهادها و بخش های خصوصی و عمومی است  و حال شهر تبریز دور از این الگوها نبوده و نیست . الگوی  شهری می تواند سرمایه آینده شهر را به نیازهای بسی اقتصادی و اشتغال تبدیل سازد که در شماره های بعدی بحث و گفتگوهایی خواهد شد.