گزارش تصویری مانور امداد و نجات آتشنشانان در تبریز
گزارش تصویری مانور امداد و نجات آتشنشانان در تبریز

 مانور عملیات امداد و نجات آتشنشانان برای اولین بار در تبریز برگزار شد.

 مانور عملیات امداد و نجات آتشنشانان برای اولین بار در تبریز برگزار شد.