انتصاب دکتر احمد بایبوردی به سمت سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
انتصاب دکتر احمد بایبوردی به سمت سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

انتصاب دکتر احمد بایبوردی به سمت سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی به موجب حکمی از جانب دکتر کاظم خاوازی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر احمد بایبوردی به سمت ” سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی” منصوب […]

انتصاب دکتر احمد بایبوردی به سمت سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

به موجب حکمی از جانب دکتر کاظم خاوازی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر احمد بایبوردی به سمت ” سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی” منصوب گردیدند.