گزارش تصویری بازدید خبرنگاران از طرح های هادی در شهرستان ورزقان
گزارش تصویری بازدید خبرنگاران از طرح های هادی در شهرستان ورزقان

همزمان به مناسبت روز روستا بازدیدخبرنگاران از طرح های هادی در شهرستان ورزقان بازدید بعمل آوردند.

همزمان به مناسبت روز روستا بازدیدخبرنگاران از طرح های هادی در شهرستان ورزقان بازدید بعمل آوردند.