دیدار رئیس هیئت مدیره احیاگران امداد صنعت نانو با استاد خاتمیان
دیدار رئیس هیئت مدیره احیاگران امداد صنعت نانو با استاد خاتمیان

در دیدارجعفری رئیس هیت مدیره با استاد خاتمیان عنوان شد. محققان احیاگران امداد صنعت نانو قادر خواهند بود با تلاش استاد خاتمیان کاتالیست وارداتی مورد استفاده در صنایع پتروشیمی را با یک نانوکاتالیست تولید داخل جایگزین کنند.

در دیدارجعفری رئیس هیت مدیره با استاد خاتمیان عنوان شد.
محققان احیاگران امداد صنعت نانو قادر خواهند بود با تلاش استاد خاتمیان کاتالیست وارداتی مورد استفاده در صنایع پتروشیمی را با یک نانوکاتالیست تولید داخل جایگزین کنند.