اخذ جریمه استرداد پروازها به تاریخ خرید بلیت‌ بستگی دارد
اخذ جریمه استرداد پروازها به تاریخ خرید بلیت‌ بستگی دارد

به گزارش آناک‌پرس، دبیر شرکت‌های هواپیمایی گفت: مسافرانی که از #تاریخ ۵ اسفند ماه با علم به شرایط کشور و شیوع ویروس کرونا اقدام به خرید بلیت کرده‌اند مشمول #پرداخت جریمه استرداد بلیت می‌شوند. از آنجایی که مسافران تا #قبل از ۵ اسفندماه اطلاعی از کنسلی پروازها به دلیل شیوع کرونا نداشته‌اند به همین دلیل […]

به گزارش آناک‌پرس، دبیر شرکت‌های هواپیمایی گفت:
مسافرانی که از #تاریخ ۵ اسفند ماه با علم به شرایط کشور و شیوع ویروس کرونا اقدام به خرید بلیت کرده‌اند مشمول #پرداخت جریمه استرداد بلیت می‌شوند.

از آنجایی که مسافران تا #قبل از ۵ اسفندماه اطلاعی از کنسلی پروازها به دلیل شیوع کرونا نداشته‌اند به همین دلیل #جریمه‌ای بابت استرداد بلیت‌ها از آنها اخذ نخواهد شد.

از تاریخ ۵ اسفندماه به بعد هزینه جریمه بابت استرداد بلیت پروازها از مسافران اخذ می‌شود؛ چرا که مسافران با #علم به شیوع ویروس کرونا اقدام به خرید بلیت داشتند.