کودکان فرشتگان روی زمین هستند
کودکان فرشتگان روی زمین هستند

الهی به حق حکمت عالم گیرت بریده باد نسل آدمهایی که به وقت خواب شیرین کودک؛ بمب و موشک میساختند! به وقت درد کودک در پی سود خویش ! به وقت بازی کودک امضا به آغاز جنگی ویرانگر میزدند! شاید کروید ۱۹ -کرونا- همان جنگ جهانی سوم باشد بامرگ نیمی از مردم دنیا بی جنگ […]

الهی به حق حکمت عالم گیرت
بریده باد نسل آدمهایی که به وقت خواب شیرین کودک؛ بمب و موشک میساختند!
به وقت درد کودک در پی سود خویش !
به وقت بازی کودک امضا به آغاز جنگی ویرانگر میزدند!
شاید کروید ۱۹ -کرونا- همان جنگ جهانی سوم باشد
بامرگ نیمی از مردم دنیا
بی جنگ و خونریزی ؛
این بار به نفع کودکان معصوم روی زمین.

کودکان هیچگاه توان مقابله با هیچ بی رحمی برعلیه خودشان را ندارند
توان دفاع از حق خویش ندارند
کودکان فرشتگان روی زمین هستند که گاها در پی بی رحمی بزرگترها
بال و پرشان
روح و روان شان
زندگیشان
لبخندشان
تن و بدن معصوم و نحیف شان
زخمی میشود و معصومانه میمیرد.

-حتی این ویروس کثیف هم به کودکان رحم کرد-
اما هستند هنوز کسانی که اگر فرصت زندگی داشته باشند به هیچکس رحم نخواهند کرد!
حتی کودکان!

خدایا به حق حکمت عالم گیرت
سایه سنگین وسیاه سلطه گری ها را کم کن و از بین ببر.

مرگ بر ستمگر
در هر شکلی از بودن!
آنهایی که به سهم زندگی دیگران دست میبرند
به جان و مال و ناموس و آبروی دیگران…
خدایی میکنند و خود خواهی های بسیار …

از بالاترین مقام دنیایی گرفته تا نوع پدر و مادر و پزشک و معلم و … و … و …
“هرکسی که به کودکان رحم نکند”
مرگ بر او
مرگ بر او
مرگ بر او …

Children are the angles on the earth
O, my God, for the sake of your universal wisdom
Extinct generations that made bombs and missiles
When the children were sleeping calmly!
They seek profit when they are suffering!
They sign the beginning of a destructive war!
At the play time of the children!
Perhaps COVID-19-corona-is the World War III.
That kills half of people of the world.
Without war and bloodshed;
Therefore, it is time for the benefit of the innocent children.

The children are not able to confront with cruelty against themselves
They do not power to protect themselves
The children are angles on the earth
Because of brutality of the adults
Their ascending powers, lives, smiles
And weak bodies and innocent souls
Are wounded and died innocently.

Even this filthy virus has mercy on the children.
However, yet there are individuals
If they have a chance for living
They will have no mercy on anyone!
Even on children!
O, my God, for the sake of your universal wisdom
Eliminate the heavy and black shadow of tyranny
Down with tyrant
In any form and shape!
Those who steal others’ lives
Abuse their bodies, properties and honor…
They consider themselves as a god and they are selfish…
From the highest worldly posts
To being a father, a mother, a physician, a teacher
And …
Those who do not have mercy on the children
Down with them!
Down with them!
Down with them!

Translator:
Rogayeh Bakhtiyari

“حبیبه محمدی ”
-فعال فرهنگی و اجتماعی-
hm.shaghayegh1359