مدیرعامل موسسه داوری – بین المللی آوازه حق امین:چشم که پاک نباشد دل پاک نخواهد ماند
مدیرعامل موسسه داوری – بین المللی آوازه حق امین:چشم که پاک نباشد دل پاک نخواهد ماند

چشم که پاک نباشد دل پاک نخواهد ماند و … دل که پاک نباشد دست پاک نخواهد ماند دست ناپاک بر هرچیزی بخورد ،حرمت و شکوه حلال از بین میرود آنچه که میماند پستی و کثافت چندش آوری بیش نخواهد بود! همه انسانها حتی در قبال نفس خویش مسئولند چه برسد به برابری های اجتماعی […]

چشم که پاک نباشد
دل پاک نخواهد ماند
و …
دل که پاک نباشد
دست پاک نخواهد ماند
دست ناپاک بر هرچیزی بخورد ،حرمت و شکوه حلال از بین میرود
آنچه که میماند
پستی و کثافت چندش آوری بیش نخواهد بود!

همه انسانها حتی در قبال نفس خویش مسئولند
چه برسد به برابری های اجتماعی

انسانی که قدرِ منزلت ِمعنویِ خویش را نفهمد
قدر هیچکس را نخواهد فهمید
از اینگونه انسانها باید ترسید.

ظالم به نفس خویش،
ظالم به دیگر نفوس نیز خواهد بود
و ظالم بر ناموس های اجتماعی
ظالمِ برحق برعلیه احکام خداست.

خداوندا – پرده از اسرارِ نجسِ این نوع نفس ها- بردار
بگذار عیان شود فرق بینِ سردار با سر-به دار

کسانی را دیده ام
که به شدت مخالف هرزگی بودند
بعدها…
مدافعان هرزگی شده اند!!!
شاید در فاصله بین فهم و فرهنگ شان
هنوز
فرق معنای سرداری تا سربداری را نفهمیده اند؛
آیا ایشان لیاقت کافی برای اجرای دیگر عدالت های اجتماعی را دارند؟!
مسلما پاسخ منطقی منفی است.

سر بر بالایِ دارِ – مکافات- هرگز به معنای سربلندی نیست!

فعال فرهنگی و اجتماعی
✍”حبیبه محمدی”
-مدیرعامل موسسه داوری – بین المللی آوازه حق امین
-مدیر عامل موسسه مهر تامهر
-مدیرعامل موسسه مهدِمهر آذربایجان
hm.shaghayegh1359@gmail.com