مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران :  استمرار موفقیت موید پایداری و اصالت موفقیت است
مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران :  استمرار موفقیت موید پایداری و اصالت موفقیت است

  مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران در آیین گشایش اولین نمایشگاه دائمی خودکفایی و توانمند سازی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز استمرار موفقیت را موید پایداری و اصالت موفقیت دانست . به گزارش آناک‌پرس به نقل از روابط عمومی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز، سعید توکلی، مدیر عامل شرکت انتقال گاز در آیین افتتاح و بازدید اولین […]

 

مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران در آیین گشایش اولین نمایشگاه دائمی خودکفایی و توانمند سازی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز استمرار موفقیت را موید پایداری و اصالت موفقیت دانست .

به گزارش آناک‌پرس به نقل از روابط عمومی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز، سعید توکلی، مدیر عامل شرکت انتقال گاز در آیین افتتاح و بازدید اولین نمایشگاه دائمی خودکفایی منطقه ۸ عملیات، برپایی این نمایشگاه را تبلور اندیشه های یک سیستم پویا و توانمند در سال جهش تولید دانست و گفت: در شرایط کنونی، تامین اقلام پرمصرف تجهیزات صنعتی، فنی و تکنولوژی یکی از اولویت های صنعتی انتقال گاز است که افزون بر صرفه جویی ارزی خودکفایی و توانمند سازی را به همراه دارد .
سعید توکلی بر ضرورت گشایش نمایشگاه دائمی خودکفایی و خوداتکایی در مناطق انتقال گاز افزود: ما در بحث خودکفایی و خوداتکایی یک ارتباط معناداری بین صنعت و بیرون تعریف کردیم و به این جمع بندی رسیدیم که چه تجهیزات و اقلامی را می توانیم از بیرون خدمات ساخت آن را فراهم نموده و همچنین به این تصمیم رسیدیم که در هر منطقه یک نمایشگاه دائمی خودکفایی و خوداتکایی افتتاح نماییم .
وی تصریح نمود: در ادامه این روند برپایی نمایشگاه قرار است اقلام ساخت داخل در قالب نمایشگاه دائمی خودکفایی گردآوری و ضمن تهیه شناسنامه فنی اقلام به منظور استفاده همه مناطق عملیاتی در دسترس قرار گیرد .
توکلی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز را یکی از مناطق مهم و استراتژیک هم از دید پایداری شبکه و هم یکپارچگی و همچنین قطب صادرات گاز دانست و اظهار داشت: خوشبختانه منطقه ۸ عملیات انتقال گاز منطقه ای است که در قطب صنعتی قرار دارد و دانش محور بوده و تاکنون اقدامات بسیار خوبی در این منطقه صورت گرفته و از درصد بالایی از توانمندیهای داخلی استفاده شده، ولی باز فرصت هست که در این زمینه فعال بوده و خودکفایی و خوداتکایی را ارتقاء داد .