مدیرعامل موسسه مهد مهر آذربایجان: محبت ها را باید در چهارچوب منطق کرد
مدیرعامل موسسه مهد مهر آذربایجان: محبت ها را باید در چهارچوب منطق کرد

عشق ؛ عادت و انتظار ——————– ✍ حبیبه محمدی-شقایق گاهی در ترک عادتها انتظارات بیشتر از هر چیزی عذاب آور است ! انتظاراتی که در قبال احساسات انجام شده به مرور پدید میاید …بدترین عادات بشری را شکل میدهد که شکستنش شدیدترین شکنجه های روحی را ممکن است در پی داشته باشد. هیچ احساسی آنقدر […]

عشق ؛ عادت و انتظار
——————–
✍ حبیبه محمدی-شقایق

گاهی در ترک عادتها انتظارات بیشتر از هر چیزی عذاب آور است !
انتظاراتی که در قبال احساسات انجام شده به مرور پدید میاید …بدترین عادات بشری را شکل میدهد که شکستنش شدیدترین شکنجه های روحی را ممکن است در پی داشته باشد.
هیچ احساسی آنقدر دوام ندارد که ابدی باشد!
-تنها احساسی باارزش است که توامان با حس مسئولیت باشد-
در بستر زندگی باید برروی باورهای اصیل باروری بکنیم تا کمتر دچار دوگانگی یا چندگانگی درونی شویم.
تاکمتر برنجیم!

اصالت را هرکسی ممکن است دارا باشد اما در اندازه ای معین؛  برحسب داشته های درونی ؛
مانند شخصیت …
شخصیت را هر انسانی دارد اما در نوع و کم و بیشش تفاوتهای بسیاری هست.
هرکسی حجم خاصی دارد.نباید بیش از آن انتظار داشت!

تعدیل رفتار یا میزان بودن محبت
در مواجهه با انسانها
در معاشرت های اجتماعی و عاطفی
بهترین گزینه ممکن میتواند باشد.

تشخیص دادن درخت ریشه دار با یک درخت خشکیده بی برگ و بار کاملا طبیعی به نظر میرسد
اما دلبستگی بی دلیل به هریک از این تصاویر باید تعدیل شود یا حداقل تحت کنترل باشد.

عشق زیاده از حد به همسر -فرزند -دوست -والدین – یا یک روند عادی زندگی شاید در نظر اول زیبا جلوه کند اما هرگز درست و اصولی نیست.

انتظارات شکل گرفته در افکار که به مرور زمان ریشه در احساسات شخص میکند
– دل کندن یا حتی سعی کردن در کنترل احساسات – تغییرات اساسی در انسان ایجاد خواهد کرد
در اینجا ترک عادت مثل ترک اعتیاد به مواد مخدر عذاب آور هست
و انسانی که در ترک عادت به سر میبرد معمولا مدتی در بحران روحی خواهد بود
در اینجا اطرافیان و اتفاقات جدید بیشترین نقش را در شکل گیری عادتهای نو و روند”بازگشت به خویش”  فرد خواهند داشت.


اگر بخواهیم به اندازه احساسات دیگران نسبت به خودمان پی ببریم بیشتر از هرچیزی به اندازه مسئولیت پذیری آنان باید دقت کنیم .

نتایج طی تحقیقات تحقق یافته نشان میدهد
“احساس مسئولیت کردن بهترین نوع محبت کردن نسبت به انسانهاست”

پس باید بیش از آنکه درگیرودار محاسبه ی میزان محبت کسی باشیم بر روی احساس مسئولیت افراد در قبال خویش حساب باز کنیم –

کم و بیشِ احساسات زود گذر را –
مد نظر نگیریم
تا در شکل گیری انتظارات و یا ترک آن
کمتر معذب باشیم.

✍ حبیبه محمدی-شقایق
مدیرعامل موسسه مهد مهر آذربایجان
(کرامت بنیان خانواده و پیشگیری از طلاق)