تجهیز ناوگان خودروئی معاونت حوزه خدمات شهری شهرداری منطقه یک
تجهیز ناوگان خودروئی معاونت حوزه خدمات شهری شهرداری منطقه یک

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز، ناوگان خودروئی معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی منطقه یک تجهیز شد.بر اساس این گزارش ناوگان خودروئی معاونت حوزه خدمات شهری جهت استفاده در واحدهای مختلف این معاونت با خرید چند دستگاه خودرو تجهیز شد که میتواند در انجام امورات و تسریع در آن نقش موثری داشته […]

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز، ناوگان خودروئی معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی منطقه یک تجهیز شد.
بر اساس این گزارش ناوگان خودروئی معاونت حوزه خدمات شهری جهت استفاده در واحدهای مختلف این معاونت با خرید چند دستگاه خودرو تجهیز شد که میتواند در انجام امورات و تسریع در آن نقش موثری داشته باشد.
این گزارش می افزاید: سه دستگاه خودرو نیسان مزدا توسط منطقه خریداری و برای استفاده در واحدها پیشگیری از سدمعبر و تخلفات ساختمانی و نظارت امور شهری در اختیار این واحد قرار گرفته است.