بازدید مدیرکل ومعاون مسکن شهری ازپروژه طرح اقدام ملی مسکن واراضی روستای زاویه شهرستان جلفا
بازدید مدیرکل ومعاون مسکن شهری ازپروژه طرح اقدام ملی مسکن واراضی روستای زاویه شهرستان جلفا

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،مهندس باباپور مدیرکل به اتفاق مهندس پیراهنیان معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان درماموریتی یکروزه به شهرستان جلفا عزیمت نموده وبا حضور درساختمان اداری بنیاد مسکن جلفا از نزدیک با مدیر شهرستان درخصوص مسائل ومشکلات طرحهای عمرانیوسایر مشکلات شعبه به گفتگو پرداخته وراهکارهای لازم درخصوص پیشرفت […]

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،مهندس باباپور مدیرکل به اتفاق مهندس پیراهنیان معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان درماموریتی یکروزه به شهرستان جلفا عزیمت نموده وبا حضور درساختمان اداری بنیاد مسکن جلفا از نزدیک با مدیر شهرستان درخصوص مسائل ومشکلات طرحهای عمرانیوسایر مشکلات شعبه به گفتگو پرداخته وراهکارهای لازم درخصوص پیشرفت شعبه ارائه نمودندوتصمیمات لازم اتخاذ شد.

درادامه مدیرکل بنیاد مسکن استان به همراه معاون مسکن شهری ومدیر بنیاد مسکن شهرستان ازشروع پروژه طرح اقدام ملی مسکن شهرستان وازاراضی روستای زاویه وسایر اراضی متعلق به این ادارهدرراستای شروع عملیات واجرای پروژه مسکن شهری بازدید ودستورات لازم جهت تسریع درروند مراحل اجرا واتمام این پروژه وتسهیلات بانکیو… پیشنهادات ودستورات لازم به عومل اجرایی صادر نمودند.

شایان ذکر استاجرای طرح اقدام ملی مسکن درشهرهای کمترازیکصد هزار نفر جمعیت برعهده بنیاد مسکن می باشد وواگذاری این طرح شامل افرادی می شود که تاکنون از هیچ نهاد دولتی وغیر دولتی از تسهیلات وام ومسکن برخوردارنبودند می شود وفرم ج آنها باید سبز باشد.