ترددبیش از۱۱۶هزاروسائط نقلیه سنگین از پایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرده ماهه سالجاری
ترددبیش از۱۱۶هزاروسائط نقلیه سنگین از پایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرده ماهه سالجاری

پایانه های مرزی جلفا ونوردوز درده ماهه سالجاری شاهدترددبیش از۱۱۶هزاروسائط نقلیه سنگین ازپایانه های مرزی جلفا ونودوز بود.مدیرکل دفترترانزیت وحمل ونقل بین المللی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای دربازدیدازپایانه های مرزی جلفا ونوردوز ضمن اعلام این خبرافزودنقش این دوپایانه مرزی برای تسهیل روندترددمسافروحمل ونقل کالا وتوسعه ترانزیت وحمل ونقل بین المللی درحوزه کشورهای شمالغرب […]

پایانه های مرزی جلفا ونوردوز درده ماهه سالجاری شاهدترددبیش از۱۱۶هزاروسائط نقلیه سنگین ازپایانه های مرزی جلفا ونودوز بود.مدیرکل دفترترانزیت وحمل ونقل بین المللی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای دربازدیدازپایانه های مرزی جلفا ونوردوز ضمن اعلام این خبرافزودنقش این دوپایانه مرزی برای تسهیل روندترددمسافروحمل ونقل کالا وتوسعه ترانزیت وحمل ونقل بین المللی درحوزه کشورهای شمالغرب مهم بوده ونقش اساسی دررونق اقتصادی استان اذربایجان شرقی دارد.جوادهدایتی گفت پایانه های مرزی جلفا ونوردوز درسالجاری که محدودیتهایی به جهت شیوع ویروس کرونادرفعالیت پایانه های مرزی کشوربه وجودآمده بودجزومرزهای فعال درتامین بخشی ازکالاهای اساسی موردنیاز کشور بودند.دراین بازدیدمدیران پایانه های مرزی گزارشی ازاقدامات انجام یافته برای فعال نگهداشتن مرزها ورعایت دستورالعملهای بهداشتی ارائه نموده ومسائل ومشکلات این حوزه باحضورمدیرکل دفترترانزیت وحمل ونقل بین المللی سازمان موردبحث وبررسی قرارگرفت.گفتنی ست معاون حمل ونقل،رییس اداره ترانزیت وحمل ونقل بین المللی ورییس اداره فنی ونظارت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی نیزحضورداشتند.لازم به ذکراست پایانه مرزی جلفا مرزمشترک جمهوری اسلامی ایران وجمهوری خودمختارنخجوان وپایانه مرزی نوردوز تنها مرزی زمینی مشترک ایران وجمهوری ارمنستان است.