وبینار مدیریت اقامه نمازحوزه وزارت راه وشهرسازی درتبریزبرگزارشد
وبینار مدیریت اقامه نمازحوزه وزارت راه وشهرسازی درتبریزبرگزارشد

وبینار مدیریت اقامه نمازحوزه وزارت راه وشهرسازی درتبریزبرگزارشد.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی دراین برنامه با اشاره به اهمیت مقوله نماز درحوزه وزارت راه وشهرسازی گفت این وبینار درراستای بصیرت افزایی وتوجیه نحوه خدمات رسانی خادمان نماز استان برای ادارات تابعه حوزه وزارت راه وشهرسازی استان به صورت فیزیکی به میزبانی اداره کل […]

وبینار مدیریت اقامه نمازحوزه وزارت راه وشهرسازی درتبریزبرگزارشد.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی دراین برنامه با اشاره به اهمیت مقوله نماز درحوزه وزارت راه وشهرسازی گفت این وبینار درراستای بصیرت افزایی وتوجیه نحوه خدمات رسانی خادمان نماز استان برای ادارات تابعه حوزه وزارت راه وشهرسازی استان به صورت فیزیکی به میزبانی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای وبه صورت ویدیو کنفرانس به میزبانی روسای ادارات راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستانها بارعایت دستورالعملهای بهداشتی برگزار می شود.اورجعلی علیزاده همچنین گزارشی درمورداقدامات انجام یافته برا ی نظارت دقیق برنمازخانه های بین راهی ونمازخانه های مجتمعهای خدماتی رفاهی درسطح استان ارائه نمود.معاون توسعه مدیریت ومنابع استانداری آذربایجان شرقی نیزدرارتباط مجازی بااین وبیناربرنقش مهم دستگاههای حوزه وزارت راه وشهرسازی بر امراقامه نماز درپایانه های بار،مسافر ومرزی،فرودگاهها وایستگاههای راه آهن تاکیدنمود وخواستارنظارت کامل براجرای دستورالعملهای بهداشتی دراین حوزه گردید.مدیرکل راه وشهرسازی استان نیز دراین جلسه گزارشی ازفعالیتهای مربوط به نماز درحوزه راه وشهرسازی برای حاضران ارائه نمود.دراین جلسه دودوره آموزشی فعالان اجرایی اقامه نماز ویژه ائمه جماعت، دبیران و رابطین حوزه نمازوسبک زندگی اسلامی برای حاضران برگزار گردید.دراین جلسه ازدبیر شورای اقامه نماز حوزه وزارت راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی،همکار فعال نمونه نماز و فرزند نومتکلف همکاراداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تجلیل شد.گفتنی است معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان،دبیرستاداقامه نماز استان،مدیران ،ائمه جماعت،رابطین ودبیران شورای اقامه نماز حوزه وزارت راه وشهرسازی استان دراین وبینارحضورداشتند.