مهندس پورخردمند شهردار منطقه یک تبریز :
مهندس پورخردمند شهردار منطقه یک تبریز :

اجرای عملیات پایدارسازی اصولی ترانشه های اتوبان پاسداران گامی مهم در جهت رفع خطرات احتمالی و ریزشهای مخرب به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، مهندس اکبر پورخردمند شهردارمنطقه یک اجرای عملیات پایدارسازی اصولی ترانشه های اتوبان پاسداران را گام مهم در جهت رفع خطرات احتمالی ریزشهای مخرب در این مسیر دانست .پورخردمند […]

اجرای عملیات پایدارسازی اصولی ترانشه های اتوبان پاسداران گامی مهم در جهت رفع خطرات احتمالی و ریزشهای مخرب

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، مهندس اکبر پورخردمند شهردارمنطقه یک اجرای عملیات پایدارسازی اصولی ترانشه های اتوبان پاسداران را گام مهم در جهت رفع خطرات احتمالی ریزشهای مخرب در این مسیر دانست .
پورخردمند ضمن اعلام این مطلب که ترانشه های اتوبان پاسداران یکی از تهدیدهای اساسی در زمانهای ریزشی و عمدتاً پس از باران و هوازدگی می باشد که می تواند تبعات جبران ناپذیری را برای این محدوده ایجاد نماید اشاره نموده : لازم است جهت پایدارسازی و ایمن سازی آنها اقدامات زیر بنائی انجام و پیشگیریهای اساسی بعمل آید .
وی گفت : بر همین اساس پایدارسازی اصولی و فنی ترانشه های اتوبان در محدوده تله کابین به کار فرمائی منطقه و پیمانکاری سازمان عمران در دستور کار قرار گرفته و اقدامات اساسی عملیاتی و اجرائی شده که هم اکنون با سرعت در حال انجام می باشد .