افزایش قدرت سازگاری با شرایط به وجود آمده  به دلیل بیماری کرونا
افزایش قدرت سازگاری با شرایط به وجود آمده  به دلیل بیماری کرونا

سازگاری و انعطا ف پذیری جزء مهار تهایی هستند که به ما کمک می کنند تا در موقعیتهای مختلف بتوانیم خود را با شرایط تطبیق دهیم و رفتارهای کارآمد خود را تقویت کنیم. برخی از روانشناسان معتقدند نداشتن این مهارت منجر به ناتوانی فرد در برخی از جنبه های زندگی می شود و عدم انعطا […]

سازگاری و انعطا ف پذیری جزء مهار تهایی هستند که به ما کمک می کنند تا در موقعیتهای مختلف بتوانیم خود را با شرایط تطبیق دهیم و رفتارهای کارآمد خود را تقویت کنیم. برخی از روانشناسان معتقدند نداشتن این مهارت منجر به ناتوانی فرد در برخی از جنبه های زندگی می شود و عدم انعطا ف پذیری زمینه ساز بسیاری از بیمار یهای روانشناختی در افراد است. با بروز بحران کرونا اهمیت انعطا ف پذیری و سازگاری بیشتر شده است.
با بروز این بیماری در سطح جهانی خواه ناخواه زندگی همۀ ما تغییر کرد ها ست. این تغییرات ممکن است خوشایند یا ناخوشایند باشند. گروهی از ما ممکن است شغل خود را از دست داده باشیم، ممکن است نتوانیم دیگر به راحتی دوستانمان را ملاقات کنیم، ممکن است مجبور شویم ساعت های بیشتری درخانه بمانیم. تغییرات بسیاری که زندگی همۀ ما را متأثر کرده است. آنچه بین افراد تفاوت ایجاد می کند شیوۀ واکنش آنها به این تغییرات است. اینکه چقدر می توانیم با شرایط جدید سازگار شویم یکی از عواملی است که تعیین می کند تا چه حد این دوران را به سلامت و با دل خوش سپری خواهیم کرد.
راهکارهایی برای افزایش سازگاری و انعطا فپذیری:
-فرصتهای جدید را دریابیم. باوجود سختی ها و دشوار ی های پیش آمده، فرصتهای جدیدی هم وجود دارد که می توانیم از آ نها لذت ببریم. با بروز این بحران همۀ ما بیشتر از اهمیت نعمت سلامتی یمان آگاه شدیم. در فرصت پیش آمده، بیشتر می توانیم با اعضای خانواد ه مان تعامل داشته باشیم. وقت بیشتری در خانه داریم که می توانیم مهارتهای جدیدی را آموزش ببینیم.
-وقتی با مشکلی روبرو می شویم، به جای عقب نشینی، می توانیم به دنبال را ه حلهای جدید باشیم.
-تلاش کنیم، به جای فرار از چالشها، به دنبال ایجاد تغییرات کوچک در زندگی مان باشیم تا بتوانیم چالش ها را پشت سر بگذاریم.
-در این فرصت، می توانیم نگاهی به گذشته بیندازیم و دوباره ارزشها و اهدافمان را در زندگی بازنگری کنیم.
-کمی در رفتارهای دیگران دقیق شویم و راهکارهای آ نها را برای سازگاری با شرایط پیش آمده ارزیابی کنیم. شاید درسهای مفیدی بیاموزیم.
-به دنبال راهکارهایی باشیم که باوجود شرایط پیش آمده بتوانیم کماکان زندگی روزمره مان را حفظ کنیم. مثال، اگر امکان ورزش کردن در پارک یا باشگاه وجود ندارد، در خانه ورزش کنیم. برنامه ها و اپلیکیشن های زیادی وجود دارند که به ما کمک می کنند.
-می توانیم به سراغ کارهایی برویم که خارج از برنامۀ معمول روزانه مان است، اما هیچ گاه برای پرداختن به آ نها وقت کافی نداشته ایم.
-برای یافتن راهکار مناسب تغییرات را شناسایی و حتی فهرستی از آنها تهیه کنیم.
-به جای فکرکردن به سختی ها و نگرانی ها، به دنبال کشف فرص ت هایی برای رشد باشیم.
-به جای فکرکردن به آنچه نمی توانیم به آن برسیم، برای رسیدن به خواسته هایمان برنامه ریزی کنیم.
-مدیریت زمان را یاد بگیریم.
-مراقب سلامتی، تغذیه و خوابمان باشیم.
-تلاش کنیم ارتباطات اجتماعی مان را حفظ کنیم. یادمان باشد ارتباط با دیگران از نیازهای اساسی ماست.
یادمان باشد این دوران خواهد گذشت. برنده کسی است که بتواند به رغم وجود محدودیت ها به زندگی مؤثر و غنی خود ادامه دهد.
اداره مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی فرماندهی استان آذربایجان شرقی