همسران انتخاب آگاهانه ما هستند …
همسران انتخاب آگاهانه ما هستند …

مادامی که زنی از مردی که منتخب خودش بوده صاحب فرزندی نیست ، حق دارد وقتی دیگر نمیخواهد به فکر رهایی و جدایی باشد! حق دارد چنانکه توانایی کافی برای تداوم زندگی مشترک ندارد به فکر تحول و تغییر باشد ، امـــــــــــا…. حق نـــــــــدارد وقتی مـــــــــــادر شد ….  وقتی باعث زاد و ولدی شد فرزند […]

مادامی که زنی از مردی که منتخب خودش بوده صاحب فرزندی نیست ، حق دارد وقتی دیگر نمیخواهد به فکر رهایی و جدایی باشد!

حق دارد چنانکه توانایی کافی برای تداوم زندگی مشترک ندارد به فکر تحول و تغییر باشد ، امـــــــــــا….

حق نـــــــــدارد وقتی مـــــــــــادر شد ….

 وقتی باعث زاد و ولدی شد

فرزند مشترک را در کشاکش کدورت های کوته نظرانه برنجاند

حق ندارد اسباب آزار کودک معصومی را فراهم آورد

… به هیچ بهانه ای حق نـــــدارد!

 انتخاب از سر بیشعوری است که به بن بست میرسد، پای هیچ کودک معصومی را به دنیای بیشعوری خود باز نکنید….

چنانکه شعور کافی برای انتخابی آگاهانه دارید  و قصد پیوندی همیشگی هست با به دنیا آوردن کودکی محبت فی مابین را محکم کنید!

وگرنه حق ندارید مادر شوید

صرفا جهت تفریح !!!

چنانکه از انتخاب همسر خویش اطمینان کافی ندارید برای مادر شدن اقدام نکنید

زیرا

“تنها زادن اعتبار مادر نیست

یا که شیر دادن اعتبار مادر نیست “

🍂

در کشمکش طلاق های تلخ

هیچ عدم تفاهمی با به دنیا امدن کودک پایان نمی پذیرد!

جوانان باید بدانند که در صورت عدم تفاهم عمیق، باید از پذیرش مسئولیت فرزند آوری خودداری کنند

🍂

#هیچ مــــــادری حق ندارد تقاضای طلاق کند%

✍حبیبه محمدی

مدیرعامل موسسه مهدمهر آذربایجان

(کرامت بنیان خانواده و پیشگیری از طلاق)