مدیریت بافت فرسوده یکی از چالشهای مهم پیش روی تبریز
مدیریت بافت فرسوده یکی از چالشهای مهم پیش روی تبریز

شهرهابه عنوان یک ساختارر پویاوزنده درطول حیات خود دچارمواردی همچون فرسودگی میشوند که نهایتا بافتهای ناکارآمدوفرسوده,ماننداندام هایی بیماردرکالبدشهرظاهرمیشوند.درصورتی که این بافتهاباراهکارهای مناسب درمان نشوندمانع توسعه شهرشده وبسیاری اززحمات نظام برنامه ریزی ومدیریت بی نتیجه می مانددرشهرتبریزهم بیش ازچهارهزارهکتاربافت مسئله دار,ناکارآمدوفرسوده وجودداردکه مشکلات اساسی برای شهروندان ونظام مدیریت شهری ایجادکرده وهزینه های گزافی رابراقتصادوتبریزتحمیل کرده است […]

شهرهابه عنوان یک ساختارر پویاوزنده درطول حیات خود دچارمواردی همچون فرسودگی میشوند که نهایتا بافتهای ناکارآمدوفرسوده,ماننداندام هایی بیماردرکالبدشهرظاهرمیشوند.درصورتی که این بافتهاباراهکارهای مناسب درمان نشوندمانع توسعه شهرشده وبسیاری اززحمات نظام برنامه ریزی ومدیریت بی نتیجه می ماند
درشهرتبریزهم بیش ازچهارهزارهکتاربافت مسئله دار,ناکارآمدوفرسوده وجودداردکه مشکلات اساسی برای شهروندان ونظام مدیریت شهری ایجادکرده وهزینه های گزافی رابراقتصادوتبریزتحمیل کرده است . هرچندکه درسالهای گذشته اقدامات ارزشمندی درقالب طرح های مطالعاتی بافت فرسوده ,پروژه های بازآفرینی شهری ,چندین پروژه متعدددیگربرنامه ریزی واجرا شده است و درمواردی هم شاهدنتایج خوب آنهاهستیم,ولی بااین حال باتوجه به ساختارتاریخی منحصرفردشهرتبریزوجایگاه این شهردرمیان کلانشهرهای ایران ,به نظرمیرسداین تلاش هاکافی نیست واقدامات عمیق تری برپایه مطالعات تخصصی لازم است. تاسف باراست که بدانیم تبریزازنظرمساحت بافت فرسوده وجمعیت ساکن دراین بافت ,بیش از۴۰درصدازسهم استان رابه خوداختصاص داده است.باتوجه به این آمارزنگ خطری است برای مجموعه مدیریت شهری تبریزکه این موضوع رابیش ازپیش موردتوجه قرارداده وبه یکی ازبرنامه های محوری درتدوین راهبردهاوچشم اندازی توسعه شهر تبدیل نمایند.

سولماز بازه
مهندس معماری طراحی نوسازی بافت های فرسوده