مردم مطالبه کنند، شورا پاسخ دهد
مردم مطالبه کنند، شورا پاسخ دهد

هر چهارسال یک بار مردم با امید به برنامه های اعلام شده از سوی نامزدهای انتخابات شورای شهر ، پای صندوق های رای میروند به نفرات مورد اعتماد خود رای می دهند.و متاسفانه پس از شروع فعالیت های شوراهای اسلامی ، منتخبین مردم خود را ملزم به پاسخگویی نمی بینند.زمان آن فرارسیده که اعضای دوره […]

هر چهارسال یک بار مردم با امید به برنامه های اعلام شده از سوی نامزدهای انتخابات شورای شهر ، پای صندوق های رای میروند به نفرات مورد اعتماد خود رای می دهند.
و متاسفانه پس از شروع فعالیت های شوراهای اسلامی ، منتخبین مردم خود را ملزم به پاسخگویی نمی بینند.
زمان آن فرارسیده که اعضای دوره های قبل شوراهای اسلامی به جای اعلام برنامه ها و شعارها ، نسبت به عملکرد خود در دوره های پیشین پاسخگو باشند و به جای #شعارزدگی ، #شفافیتعملکرد را سرلوحه کار خود قرار دهند.
آنچه مسلم است اینکه مردم با آگاهی کامل از عملکرد های نمایندگان پارلمان شهری ، امروز شاهد و ناظر بر کارنامه آنان هستند.
دیگر زمان #مطالبهگریمردم فرا رسیده و شهروندان در مقابل وعده های مختلف به دنبال پاسخ قانع کننده هستند. حضور بی نتیجه در شوراهای اسلامی شهر ها تجربه محسوب نمی شود ، کمااینکه وضعیت کنونی شهر دلیل واضح این تجربه های بی نتیجه است.

شبنم خداخواه