لزوم صرفه جویی در تبلیغات
لزوم صرفه جویی در تبلیغات

در جلسه شورای سیاست گذاری ستاد   مرکزی  انتخابات دکتر سید ابراهیم رئیسی درشهرستان تبریزبه لزوم صرفه جویی در تبلیغات و اجتناب از ریخت و پاش مورد تاکید قرارگرفت.رضا صدیقی رییس ستاد مرکزی شهرستان تبریز در این جلسه بر لزوم پای کار آمدن جوانان و استفاده از پتانسیل های آن ها در امور تاکید کرد. وی ادامه […]

در جلسه شورای سیاست گذاری ستاد   مرکزی  انتخابات دکتر سید ابراهیم رئیسی درشهرستان تبریزبه لزوم صرفه جویی در تبلیغات و اجتناب از ریخت و پاش مورد تاکید قرارگرفت.
رضا صدیقی رییس ستاد مرکزی شهرستان تبریز در این جلسه بر لزوم پای کار آمدن جوانان و استفاده از پتانسیل های آن ها در امور تاکید کرد.
 وی ادامه داد : هیچگونه دریافت کمک مردمی به صورت وجه نقدی و غیره توسط اعضا و مسئولین ستاد ها صورت نگیرد و چنانکه افرادی قصد کمک مالی را داشته باشند از طریق معاونت مالی و واریز فیش بانکی اقدام نمایند.
درپایان این جلسه لزوم ورعایت شئونات و قوانین تبلیغات انتخاباتی و نظارت بر عملکرد ستاد های زیر مجموعه نیز تصمیماتی اتخاذ شد.