ناوگان حمل ونقل بارآذربایجان شرقی بیش از۵/۳میلیون تن بارراطی سه ماهه اول سال۱۴۰۰ حمل کرد
ناوگان حمل ونقل بارآذربایجان شرقی بیش از۵/۳میلیون تن بارراطی سه ماهه اول سال۱۴۰۰ حمل کرد

ناوگان حمل ونقل باراستان آذربایجان شرقی ۵/۳میلیون تن باررادرطی سه ماه اول سالجاری جابه جاکرد.معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام این خبرافزوداین آماردرمقایسه بامدت مشابه سال گذشته ۴/۵درصدافزایش داشته است.کاظم تیمورزاده گفت تعدادبارنامه صادره دراین مدت بیش از۳۸۲ هزارو۵۰۰برگ بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹درصدافزایش […]

ناوگان حمل ونقل باراستان آذربایجان شرقی ۵/۳میلیون تن باررادرطی سه ماه اول سالجاری جابه جاکرد.
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام این خبرافزوداین آماردرمقایسه بامدت مشابه سال گذشته ۴/۵درصدافزایش داشته است.
کاظم تیمورزاده گفت تعدادبارنامه صادره دراین مدت بیش از۳۸۲ هزارو۵۰۰برگ بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹درصدافزایش نشان می دهد.
وی اظهارداشت دراین مدت ناوگان حمل ونقل مسافر استان بارعایت دستورالعملهای بهداشتی ۸۰۷هزارو۳۰۰ مسافر رابابیش از۱۲۰هزارو۷۰۰سفرجابه جانموده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل۵۴درصدافزایش نشان می دهد .وی اظهارداشت دراین بازه زمانی تعدادبرخوردباتخلفات اضافه بار درمحورهای استان ۱۴۰۴ موردبوده که ۴۹درصدنسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است .
تیمورزاده همچنین گفت دراین مدت تعدادپروانه عبورترافیکی صادره۲۲هزارو۵۰۰موردبوده است که۴ درصدنسبت به سه ماهه اول ۱۳۹۹افزایش نشان می دهد.
لازم به ذکراست که درحال حاضر تعدادکل ناوگان باری دارای کارت هوشمنداستان۳۳۵۰۰دستگاه ,تعدادرانندگان باری دارای کارت هوشمند۳۷۰۵۰نفروتعداداتوبوس ناوگان حمل ونقل مسافری استان۶۹۳دستگاه می باشد.
همچنین تعداد۲۸۵شرکت وموسسه حمل ونقل کالا,تعداد۱۲۰ شرکت وموسسه حمل ونقل مسافری,تعداد۶۳ شرکت حمل ونقل بین المللی فعال کالا وتعداد۶شرکت حمل ونقل مسافری برون مرزی دراستان فعالیت میکند