مهار تهای ضروری برای ارتقای سطح سلامت روان جوانان و نوجوانان
مهار تهای ضروری برای ارتقای سطح سلامت روان جوانان و نوجوانان

درحال حاضر بزرگترین بخش جمعیت جهان را افراد زیر ۲۵ سال تشکیل می دهند. بیشتر مسائل و اختلالات روانی در دوران نوجوانی آغازشده و تا بزرگسالی ادامه می یابد و چنانچه درمان نشود عواقب عاطفی و اجتماعی شدیدی را به افراد و جوامع تحمیل می کند. پیشگیری اولیه و ارتقای سلامت روان جوانان و تشخیص […]

درحال حاضر بزرگترین بخش جمعیت جهان را افراد زیر ۲۵ سال تشکیل می دهند. بیشتر مسائل و اختلالات روانی در دوران نوجوانی آغازشده و تا بزرگسالی ادامه می یابد و چنانچه درمان نشود عواقب عاطفی و اجتماعی شدیدی را به افراد و جوامع تحمیل می کند. پیشگیری اولیه و ارتقای سلامت روان جوانان و تشخیص به موقع مسائل و اختلالات روانی جوانان بسیار مقرون به صرفه است و از عواقب فردی و اجتماعی اختلالات روانی می کاهد.
بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت روانی عبارت است از کیفیت زندگی یک فرد که می تواند تواناییهای خود را شناسایی کند و با استرسهای روزمره به راحتی کنار بیاید. یک فرد سالم از لحاظ روانی باید بتواند به راحتی کار کند و با جامعه در مشارکت باشد. امروزه تغییرات سریع اجتماعی ناشی از توسعه و جهانی شدن، مهاجرت به شهرها، انزوای اجتماعی، بیکاری و فقر، فشار و رقابت برای موفقیت در مدرسه، دانشگاه و کار، فشار و آزار همسالان، بحرانهای فردی و خانوادگی و سرانجام شکست ارزشهای سنتی جوامع که خود بر شکاف ارزشی و فرهنگی بین نسل جوان و خانواد ه هایشان دامن می زند سلامت روان جوانان را تهدید می کند. در برابر چنین تهدیداتی که سلامت روان جوانان کشوررا تهدید می کند نباید سکوت کرد.

آموزش مهارت ها
مهم ترین گام این است که باید پایگا ه هایی ایجاد شود که جوانان و نوجوانان بدانند در چنین مواقعی باید به کجا و چه کسی مراجعه کنند تا به خوبی و به درستی یاری شوند و از شر یاری کنندگان بدتر از دشمن در امان بمانند تا از چاله به چاه نیفتند.
 باید به جوانان کشورمان بیاموزیم که چگونه از خود مراقبت کنند و دانش و مهارت شناسایی، توصیف و مدیریت استرس و مسائل عاطفی را در آ نها ایجاد کنیم تا در مواقع استرس و بحرانهای عاطفی از این معلومات و مها ت ها استفاده کنند.
 مهارت خودآگاهی را در جوانان افزایش دهیم که به هویت های تثبیت شد ه ای برسند.
 مدیریت استرس را آموزش دهیم که در مواقع بحرانی بدانند چگونه بر خود و هیجاناتشان مسلط باشند.
 تکنیکهای حل تعارض و مذاکره را بیاموزند تا در روابط بین فردی بتوانند مناسب ترین عملکرد را داشته باشند.
 مقاومت در برابر فشار همسالان، قاطعیت و توانایی نه گفتن و مدیریت خشم برخی از مهار تهای ضروری دیگری است که جوانان باید آموزش ببیند.
 همچنین رشد شناختی در ایجاد انعطا ف پذیری ذهنی جوانان و نوجوان برای مقابله با چالش های جهان امروز دارای اهمیت بسزایی است.
 از طریق آموزش مهار تهای زندگی، ارتقای سطح سواد سلامت روان و آموزشهای خود مراقبتی می توان این گروه از افراد جامعه را در مقابل آسیب ها مصون نگه داشت.

منبع : حسین پور ، فاطمه و دوستان ( ۱۳۹۹ ) . مهارت های ضروری برای ارتقای سلامت روانی نوجوانان و جوانان . مجله پیام مشاور دانشگاه تهران شماره ۲۲۳
اداره مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی