کسب رتبه برتر اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی دربین ادارات کشوری سازمان
کسب رتبه برتر اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی دربین ادارات کشوری سازمان

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی رتبه برتر جشنواره شهیدرجایی رادربین ادارات راهداری وحمل ونقل جاده ای کشورکسب کرد.درارزیابی انجام گرفته براساس معیارمجموع امتیاز شاخصهای عمومی واختصاصی درجشنواره شهیدرجایی سال۱۳۹۹این اداره کل رتبه سوم درسطح کشوررابا۹۶ درصدتحقق کسب نمود. براساس امتیازات کسب شده این اداره کل درشاخص های عمومی ۹۱۴/۶۳امتیازودرشاخصهای اختصاصی۹۹۹/۴۵ درمجموع […]

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی رتبه برتر جشنواره شهیدرجایی رادربین ادارات راهداری وحمل ونقل جاده ای کشورکسب کرد.درارزیابی انجام گرفته براساس معیارمجموع امتیاز شاخصهای عمومی واختصاصی درجشنواره شهیدرجایی سال۱۳۹۹این اداره کل رتبه سوم درسطح کشوررابا۹۶ درصدتحقق کسب نمود. براساس امتیازات کسب شده این اداره کل درشاخص های عمومی ۹۱۴/۶۳امتیازودرشاخصهای اختصاصی۹۹۹/۴۵ درمجموع ۱۹۱۴/۰۸امتیازکسب نموده وحائز رتبه عالی شد. لازم به ذکراست اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان به عنوان دستگاه برتر گروه زیربنایی وتوسعه زیرساخت دربیست وچهارمین جشنواره شهیدرجایی استان آذربایجان شرقی درسال۱۳۹۹ برگزیده شد ودرسالهای ۱۳۹۷ و۱۳۹۸نیز به عنوان دستگاه منتخب درارائه خدمات برتر برگزیده شده بود.